Pretraživanje Traži English

Ovdje ćete pronaći sve informacije o poslovnim aktivnostima Viro tvornice šećera.

Za dodatne informacije obratite se:
Ana Smoljo 
tel: +385 1 4500 222
e-mail: press@secerana.hr

Mediji

Poziv na Izvanrednu Glavnu skupštinu

Uprava društva Viro Tvornica šećera d.d. Virovitica, Matije Gupca 254 (dalje: "Društvo"), temeljem ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 20.3. Statuta Društva, dana 17.09.2013. godine, sazvala je:

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

Skupština Društva održat će se dana 28. listopada 2013.g. u 11:00 sati, u sjedištu Društva, Virovitica, Matije Gupca 254.

Dnevni red Skupštine biti će:
 
1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja glasova nazočnih i zastupljenih dioničara;
2. Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva;
3. Odluka o izmjeni Statuta Društva.

Prijedlozi odluka po točkama dnevnog reda su kako slijedi:
 
Ad.2. Na temelju članka 19. Statuta Društva te članka 328. Zakona o trgovačkim društvima donosi se
 
ODLUKA O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA IZ SREDSTAVA DRUŠTVA PRETVORBOM ZADRŽANE DOBITI U TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA
 
I. Temeljni kapital Društva iznosi 249.600.060,00 kuna i podijeljen je na 1.386.667 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa. Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen.
II. Ovom Odlukom povećava se temeljni kapital društva pretvorbom zadržane dobiti Društva ostvarene u 2012. godini.
III. Zadržana dobit Društva iz 2012. godine iskazana u poslovnim knjigama Društva iznosi 138.603.898,31 HRK, od čega se 138.000.000,00 HRK pretvara u temeljni kapital Društva.
IV. Sukladno navedenom u prethodnim točkama, temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 249.600.060,00 HRK za iznos od 138.000.000,00 HRK na iznos od 387.600.060,00 HRK.
V. Povećanje temeljnog kapitala provodi se bez izdavanja novih dionica, povećanjem iznosa koji otpada na svaku postojeću dionicu Društva, čime odnosi između dioničara ostaju nepromijenjeni i bez izdavanja novih dionica.
VI. Ova odluka se temelji na financijskim izvješćima Društva za 2012. godinu, utvrđenim od strane uprave i Nadzornog odbora Društva, potvrđenim od strane revizora Društva te usvojenim od strane Glavne skupštine Društva na sjednici održanoj 29. kolovoza 2013. godine.
VII. Uprava Društva će poduzeti sve potrebne pravne radnje za provedbu ove Odluke u sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru.
 
Ad.4. Temeljem članka 19. Statuta Društva te članka 301. Zakona o trgovačkim društvima, donosi se:

ODLUKA O IZMJENI STATUTA DRUŠTVA
 
I. Ovom odlukom o izmjenama Statuta mijenja se Statut Društva kako slijedi.
II. Članak 5. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi: "Temeljni kapital Društva iznosi 387.600.060,00 HRK"
III. Članak 5. stavak 2. Statuta mijenja se i glasi: "Temeljni kapital Društva uplaćen je u potpunosti u novcu u iznosu od 283.620.060 HRK te unesen u stvarima i pravima u iznosu od 103.980.000,00 HRK".
IV. Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
V. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i sačini pročišćeni tekst Statuta.

Poziv na Izvanrednu Glavnu skupštinu