Pretraživanje Traži English

Ovdje ćete pronaći sve informacije o poslovnim aktivnostima Viro tvornice šećera.

Za dodatne informacije obratite se:
Ana Smoljo 
tel: +385 1 4500 222
e-mail: press@secerana.hr

Mediji

Rezultati glasovanja na glavnoj skupštini

UPRAVA DRUŠTVA
Virovitica, 03. rujna 2014.
 
REZULTATI GLASOVANJA
NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA OD 29.08.2014.
 
Sukladno članku 286. stavku 6. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva ovim putem objavljuje rezultate glasovanja po točkama dnevnog reda Glavne skupštine Društva održane 29. kolovoza 2014. godine.
 
Ad.2.
Prijedlog odluke: „ Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2013. godini.“
 
Rezultat glasovanja:
Ukupan broj glasova 1.190.518
Broj DANIH glasova 1.190.518
ZA 1.190.518
PROTIV 0
SUZDRŽANI 0
 
Ad.3.
Prijedlog odluke: „Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2013. godini.“
 
Rezultat glasovanja:
Ukupan broj glasova 1.190.518
Broj DANIH glasova 1.190.518
ZA 1.190.518
PROTIV 0
SUZDRŽANI 0
  
Ad.4.
Nema prijedloga odluke niti glasovanja; financijska izviješća su utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora te su Glavnoj skupštini samo dana na uvid.
 
Ad.5.
Prijedlog odluke: „I. Utvrđuje se da je Društvo u 2013. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 13.020.408,34 HRK;
II.   Ostvarena dobit Društva utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se u zadržanu dobit.
III.   Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“
 
Rezultat glasovanja:
Ukupan broj glasova 1.190.518
Broj DANIH glasova 1.190.518
ZA 1.190.518
PROTIV 0
SUZDRŽANI 0

Ad.6.
Prijedlog odluke: „Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2013. godinu.“
 
Rezultat glasovanja:
Ukupan broj glasova 1.190.518
Broj DANIH glasova 1.022.039
ZA 1.022.039
PROTIV 0
SUZDRŽANI 168.479
  
Ad.7.
Prijedlog odluke: „Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu.“
 
Rezultat glasovanja:
Ukupan broj glasova 179.982
Broj DANIH glasova 179.952
ZA 179.952
PROTIV 0
SUZDRŽANI 30
 
Napomena: Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, članovi Nadzornog odbora nisu glasali po ovoj točki dnevnog reda.
 
Ad.8.
Prijedlog odluke: „Izabiru se Marinko Zadro, dipl. ing., iz Zagreba, Dežmanova 5, OIB: 09394081225; Hrvoje Godinić, iz Velike Gorice, A. G. Matoša 17, OIB: 39093692462; Boris Šimunović, dipl. oec., iz Senja, Franje Račkog 19, OIB: 29587175770; te Ivan Mišetić, dipl. iur. iz Zagreba, Mihanovićeva 20, OIB: 92025970369; za članove Nadzornog odbora. Mandat izabranih članova Nadzornog odbora traje četiri godine, računajući od dana donošenja ove odluke. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”
 
Rezultat glasovanja:
Ukupan broj glasova 1.190.518
Broj DANIH glasova 1.190.518
ZA 1.190.518
PROTIV 0
SUZDRŽANI 0
  
Ad.9.
Prijedlog odluke: „Ukida se nagrada za rad svim članovima Nadzornog odbora Društva osim predsjedniku Nadzornog odbora, kojem se će nagrada isplaćivati u dosadašnjem iznosu. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”
 
Rezultat glasovanja:
Ukupan broj glasova 1.190.518
Broj DANIH glasova 1.190.488
ZA 1.188.065
PROTIV 2.423
SUZDRŽANI 30
 
Ad.10.
(1)     Prijedlog odluke: „Mijenja se članak 3. Statuta Društva tako da sada glasi:
»Sjedište Društva je u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 269g.«
 
(2)     Mijenja se članak 6. Statuta Društva tako da sada glasi:

»(1) Uprava je ovlaštena, u roku od pet godina od upisa ove izmjene Statuta u sudski registar, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital Društva za ukupni iznos od najviše 124.800.030,00 kuna (sto dvadeset četiri milijuna osamsto tisuća trideset kuna) – odobreni temeljni kapital. Za takvo povećanje temeljnog kapitala potrebna je suglasnost Nadzornog odbora Društva. Temeljni kapital može se povećati izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima, a Uprava je ovlaštena pritom odlučiti o isključenju prava prvenstva pri upisu dionica.
(2) Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe ovog Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.«”
 
Rezultat glasovanja:
Ukupan broj glasova 1.190.518
Broj DANIH glasova 1.190.488
ZA 1.188.065
PROTIV 2.423
SUZDRŽANI 30
 
Ad.11.
Prijedlog odluke: „Za revizora financijskih izvještaja Društva i posebnih revizija temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima Društva imenuje se Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb.“
 
Rezultat glasovanja:
Ukupan broj glasova 1.190.518
Broj DANIH glasova 1.190.518
ZA 1.190.518
PROTIV 0
SUZDRŽANI 0
 
 
________________________________
Željko Zadro
Predsjednik Uprave

REZULTATI GLASOVANJA (.doc)